+ EMG-USB2الکترومیوگرافی

EMG-USB2+الکترومیوگرافی


الکترومیوگرافی EMG-USB2+


+ EMG-USB2یک الکترومیوگرافی چند کاره است که قابلیت ثبت سیگنالهای عضلانی به دو روش سطحی و درون عضلانی ، سیگنالهای مغزی (EEG) و سیگنالهای قلبی ) ECG) را به طور همزمان و یا بطور مجزا دارد. . این سیستم چند کاره در مدل های متفاوت از۱۶ تا ۲۵۶ کاناله موجود بوده که قابلیت ثبت سیگنال را به صورت یک قطبی(Monopolar) و دو قطبی(Bipolar) دارد. از دیگر ویژگیهای برجسته این سیستم چند کاره، نصب یک مدار فیدبکی خاص دردرون سیستم است که نویز مداخله گر با فرکانس ۵۰ تا ۶۰ هرتز را کاهش می دهد و بدین ترتیب امکان ثبت سیگنال را به صورت یک قطبی( (Monopolar) و دو قطبی(Bipolar) با کیفیت بالا میسر می سازد. در این سیستم چند کاره تقویت سیگنال برای هر پورت انفرادی ۱۶کاناله میتواند بطور انتخابی تنظیم گردد. در پشت این سیستم ۱۶ ورودی کمکی نیز تعبیه شده است که قابلیت سنکرون را با سایر دستگاهها الکترونیکی دارند.الکترومیوگرافی + EMG-USB2 مطا بق با استانداردهای اروپاو با همکاری پروفسور داریو فارینا از دانشگاه گوتینگن المان برای تجهیزات مهندسی پزشکی طراحی و ساخته شده است
در مدل های زیر موجود است EMG-USB2+ الکترومیوگرافی

الکترومیوگرافی ۱۶ کاناله EMG-USB2+
الکترومیوگرافی ۳۲ کانالهEMG-USB2+
الکترومیوگرافی ۴۸ کاناله EMG-USB2+
الکترومیوگرافی ۶۴ کاناله EMG-USB2+
الکترومیوگرافی ۸۰ کانالهEMG-USB2+
الکترومیوگرافی ۹۶ کاناله EMG-USB2+
آمپلیفایر ۱۱۲ کانالهEMG-USB2+
الکترومیوگرافی ۱۲۸ کاناله EMG-USB2+
الکترومیوگرافی ۱۹۲کاناله EMG-USB2+
الکترومیوگرافی ۲۵۶کاناله EMG-USB2+

الکترومیوگرافی EMG-USB2+ وتوپوگرافی عضلانی
وجود ۲۵۶ کانال ثبت سیگنال بر روی الکترومیوگرافی + EMG-USB2این امکان را به آ زمایشگر می دهد تا نقشه برداری ویاتوپوگرافی جامعی را از فعالیت عصبی-عضلانی عضلات بدن به عمل آورده و آن را بر روی یک بورد ذخیره کند.

توپوگرافی فعالیت عصبی-عضلانی چیست؟

فعالیت عصبی-عضلانی تکنیک جددیدی است که از طریق آن می توان فعالیت الکتریکی واحدهای حرکتی را در مناطق وسیعی از عضلات اسکلتی اندازه گیری کردو مستلزم آمپلی فایر الکترومیوگرافی پیشرفته با تعداد کانال بالاست.

توپوگرافی فعالیت عصبی-عضلانی به دو روش زیر قابل اجراست.

نقشه برداری سیگنالی عضلات بدن با استفاده از الکترودهای یک قطبی و دو قطبی :
در این حالت با قرار دادن تعداد زیادی الکترود یک قطبی ویا دو قطبی بر روی مناطق وسیعی از عضلات بدن فقط میتوان پارامترهای عمومی EMG همچونMPF , ARV,RMS را در مناطق مختلف عضلانی اندازه گیری کرد. کاربرد 1) بررسی تغیییرات فعالیت عصبی-عضلانیدر مناطق مختلفگروههای عضلانی بزرگ (پروگزیمال – دیستال – لترال- مد یال) در نتیجه سازگاری به تمرین و یا آسیب های عضلانی .
2) بررسی توالی بکار گیری عضلات در طی فعالیتهای روزانه همچون راه رفتن،کنترل پوسچر،پریدن و.....
3) اندازه گیری درصد مشارکت عضلات سینرژیک (همکار) برای اجرای یک مهارت .
4) اندازه گیری میزان هم انقباضی (Co-contraction)و یا هم فعالیتی)(Co-activationعضلات آگونیست و آنتاگونیست .

نقشه برداری سیگنالی عضلات بدن با استفاده از الکترودهای ماتریکسی (High Density ):
در این حالت با استفاده از الکترودهای مانریکسی 32 و یا 64 کاناله می توان تصویر روشنی از فعالیت الکتریکی واحدهای حرکتی در نقاط مختلف عضلانی بدست آورد. به علت فشردگی و فاصله بسیار کم کانالها (2.5میلی متر) بر روی الکترود ماتریکسی، سیگنال ثبت شده از چنان رزلوشن بالایی برخوردار است که میتوانپارامترهای عصبی – عضلانی را در سطح تک واحدهای حرکتی از آن استخراج کرد.
کاربرد

1) استخراج تک واحد های حرکتی از سیگنال خام
2) محاسبه سر عت هدایت پتانسیل عمل تک واحد های حرکتی
3) محاسبه فرکانس صدور پتانسیل عمل تک واحد های حرکتی
4) نقشه برداری سیگنالی برای تعیین تغییرات کنترل حرکتی در نقاط مختلف عضله
5) تعیین نقطه اتصال عصبی- عضلانی
مکانهای مورد استفاده

آزمایشگاههای عصب و عضله ، بیومکانیک و کنترل حرکتی، توانبخشی، فیزیوتراپی

کاربرد الکترومیوگرافی

1) ثبت سیگنالهای الکترومیوگرافی (EMG)
2) ثبت سیگنالهای الکتروانسفالوگرافی (EEG)
3) ثبت سیگنالهای الکتروکاردیوگرافی(ECG)
استخراج تک واحدهای حرکتی و نقشه برداری فعالیت عصبی- عضلانی از نمونه سیگنا لهای ثبت شده به وسیله الکترومیوگرافی EMG-USB2+
اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما