کالیبر کننده حس گرهای مقاومتی

کالیبر کننده حس گرهای مقاومتی


این سیستم کالیبر کننده می تواند کارآیی حسگرهای مقاومتی را با از بین بردن خطای ساختاری آنها بهبود ببخشد.خطای ساختاری به تفاوت بین خروجی مورد انتظار و خروجی حسگرهای مقاومتی اطلاق میگردد که در جریان تست گیری به طور مکرر اتفاق می افتد. هر یک از این خطاهای ساختاری میتواند توسط این سیستم محاسبه گردد و بر این اساس طوری حسگر را کالیبره میکند که حسگر بتواند در جریان تست گیری به طور دیجیتال خطای محاسبه شده را حذف نماید. .
کاربرد دستگاه ارگومتر
کالیبره کردن حسگرهای مقاومتی

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما