کابل۱۶ کاناله دو کاره برای ثبت همزمان سیگنالهای سطح پوستی و درون عضلانی(۱۵سیگنال دیفرانسیال سطح پوستی + ۱سیگنال دیفرانسیال درون عضلانی AD15+1Hyb

کابل۱۶ کاناله دو کاره برای ثبت همزمان سیگنالهای سطح پوستی و درون عضلانی(۱۵سیگنال دیفرانسیال سطح پوستی + ۱سیگنال دیفرانسیال درون عضلانی AD15+1Hyb


کابل۱۶ کاناله دو کاره برای ثبت همزمان سیگنالهای سطح پوستی و درون عضلانی(۱۵سیگنال دیفرانسیال سطح پوستی + ۱سیگنال دیفرانسیال درون عضلانی AD15+1Hyb
ویژگیهای کابل:این کابل۱۶ کاناله دو کاره برای ثبت همزمان سیگنالهای سطح پوستی و درون عضلانی طراحی گردیده است.وجود کانکتورهای پیچی بر روی این کابل این امکان را به آزمایشگر می دهد تا الکترودهای سیمی درون عضلانی را محکم به کابل متصل کرده ومیزان نویز را کاهش دهد.ازطرف دیگر کابل ثبت کننده سیگنالهای سطح پوستی می تواند ۱۵ سیگنال دیفرانسیال سطح پوستی را با کیفیت بالا ثبت نماید.استفاده از این کابل برای ثبت همزمان سیگنالهای سطح پوستی و درون عضلانی زمانی اهمیت دارد که آزمایشگر قصد دارد تغییردرصدورپتانسیل عمل و یا سرعت انتشارپتانسیل عمل را درتک واحدهای حرکتی به طور دقیق بررسی کند. .
کاربرد کابل
کاربرد کابل ۱) ثبت سیگنالهای الکترومیوگرافی (EMG)

مکانهای مورد استفاده
آزمایشگاههای عصب و عضله ، بیومکانیک و کنترل حرکتی توانبخشی، فیزیوتراپی مراکز کلینیکی، ،،

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما