نیروسنج پینچ پاور

نیروسنج پینچ پاور


این نیروسنج بزرگی نیرو بین انگشتان و انگشت شصت را در هنگام چنگ زدن و یا فشردن اندازه گیری می کند. این سنسور برای مطالعه مهارت چنگ زدن در افراد سالم و یا افراد با اختلالات حرکتی کاربرد دارد.. این نیروسنج با استفاده از نرم افزار مربوطه بازخورد نیرو را به صورت بصری فراهم نموده که به تشخیص دقیق ناهنجاریهای حرکت انگشتان دست کمک می کند.
کاربرد
۱ـمطالعه فلکشن و اکستنشن انگشتان دست
۲ـتشخیص دقیق ناهنجاری های حرکت انگشتان دست
۳ــبرنامه های توانبخشی
۴ــارزیابی عملکرد انگشتان قبل و بعداز جراحی
۵ـارزیابی عملکرد انگشتان قبل و بعداز تمرین ورزشی
ویژگی های فنی

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما