نیروسنج فورس فینگر

نیروسنج فورس فینگر


این نیرو سنج به عنوان یک سنسور هم نیرو – گشتاور و هم جابجای را اندازه گیری می کند. این سنسور اجازه می دهد تا جابحایی نیرو را که در نتیجه حرکت انگشتان دست یکی پس از دیگری یا با هم اتقاق می افتد را اندازه کیری کرد. این نیروسنج با استفاده از نرم افزار مربوطه بازخورد نیرو را به صورت بصری فراهم نموده که به تشخیص دقیق ناهنجاریهای انگشتان دست کمک می کند.
کاربرد
۱ـمطالعه فلکشن واکستنشن انگشتان دست
۲ـتشخیص دقیق ناهنجاری های حرکت انگشتان دست
۳ــبرنامه های توانبخشی
۴ــارزیابی عملکرد انگشتان قبل و بعداز جراحی
۵ـارزیابی عملکرد انگشتان قبل و بعداز تمرین ورزشی


اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما