فیزیولوژی متابولیسم و بیو شیمی

فیزیولوژی متابولیسم و بیو شیمی


بررسی تاثیر عوامل متابولیکی (اسیدلاکتیک ،فسفات غیر آلی و..) بروی غشای تارهای عضلانی به درک سازگاریهای متابولیکی عضلات به تمرین کمک می کند. به دلیل تغییرات هموستازی اطراف تارهای عضلانی ، اندازه گیری فاکتورهای متابولیکی و تغییرات یونی وابسته به آن به طور موضعی از یک نقطه عضله بسیار دشوار است.از طرف دیگر اندازه گیری سازگاریهای متابولیک نسبت به تمرین همچون افزایش دانسیته مویرگی ، افزایش چگالی پمپ سدیم – پتاسیم و کانال های پروتئینی غشا،ذخایر فسفوکراتین ،گلیکوژن ، تغییرات آنزیمی و... جز با روش های پیچیده و پرهزینه همچون بیوپسی امکان پذیر نیست. در حال حاضر از روش های نان اینویزیو (غیر مستقیم ) بعنوان راه حلی ساده و کم هزینه برای اندازه گیری سازگاریهای متابولیکی استفاده می شود با این حال روش های نان اینویزیو در صورتی می توانند برای تخمین سازگاریهای متابولیکی موثر باشند که درآن از ابزارهای دقیق اندازه گیری تحت شرایط آزمایشگاهی کنترل شده استفاده گردد. دراین بخش سعی نموده ایم تا تجهیزات آزمایشگاهی را به طوری انتخاب کنیم که از دقت کافی برای اندازه گیری شاخص های متابولیکی برخوردار باشند و قابلیت سنکرون را نیز با سایر سیستم های قلبی – تنفسی داشته باشند بدیهی است که بررسی اثر متقابل شاخص های متابولیکی و قلبی – تنفسی می تواند تخمین بهتری از سازگاریهای متابولیکی نسبت به تمرین بدست دهند. برای توسعه تجهیرات آزمایشگاهی دراین بخش آماده دریافت نظرات تخصصی شما محققین و اساتید محترم هستیم

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما