فیزیولوژ قلبی و تنفسی

فیزیولوژ قلبی و تنفسی


بهبود استقامت قلبی وتنفسی یکی از فاکتورهای مهم آمادگی جسمانی است که نه تنها موفقیت ورزشکاران را در رقابت های ورزشی تضمین میکند ،بلکه مشکلات قلبی وتنفسی ناشی ازپیری رابه تعویق می اندازد. بدین منظور یکی ازحیطه های اصلی تحقیق درحوزه فیزیولوژی ورزشی به این امرمهم اختصاص یافته است. دراین بخش سعی نموده ایم تاسیستمهای اندازه گیری قلبی- تنفسی راطوری انتخاب کنیم که ازروایی واعتبار کافی برای اندازه گیری برخوردارباشند وقابیلیت سنکرون رانیزبا سایرسیستمهای اندازه گیری متابولیکی داشته باشد . بدیهی است که جمع آوری همزمان داده های متابولیکی وپارامترهای قلبی- تنفسی اطلاعات جامع وکاملی را ازسازگاری های قلبی – تنفسی نسبت به تمرین به دست میدهد

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما