سنسور پدال دوچرخه

سنسور پدال دوچرخه


این سنسور پدالی در درون پدال دوچرخه جاسازی می گردد و برای تجزیه وتحلیل نیروی رکاب زنی مورد استفاده قرار می گیرد. این سنسور پدالی اجازه می دهد تا نیروهای تولید شده بو سیله یک دوچرخه سوار که به حسگر شش مولفه ای اعمال می گردد را اندازه گیری کرد.این سنسور قابلیت اتصال به هر نوع پدالی را دارد.
نرم افزار
یک نرم افزار خاصی جهت ثبت وتجزیه وتحلیل نیروی رکاب زنی طراحی گردیده است که شامل دو بخش جداگانه است.
1)ثبت داده ها
2)تجزیه وتحلیل داده ها
نرم افزار ثبت داده ها به آزمایشگر اجازه می دهد تا عمل ثبت داده ها را با فرکانس های متفاوت از 50 تا 500 هرتز انجام دهد. نرم افزار تجزیه وتحلیل داده ها به آزمایشگر اجازه می دهد تا تمام پارامترهای بیومکانیکی مربوط به رکاب زنی که ذیلا اشاره شده است را فقط با یک کلیک کردن ساده محاسبه نماید.
نیرو- اندازه حرکت و مرکز اعمال نیرو : برای پدال چپ و راست
گشتاور- توان- کار: برای رکابها
موقیعت زاویه ای و سرعت: برای رکابها شاخص کار آیی
ویژگیهای فنی


اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما