روانشناسی و رفتار حرکتی‎

روانشناسی و رفتار حرکتی
حیطه روانشناسی و رفتار حرکتی یکی از گسترده ترین حیطه های پژوهشی و تحقیقی در حوزه علوم ورزشی و روانشناسی است . بدلیل گسترده بودن پارامترهای تحقیقی در زمینه های یادگیری ، کنترل حرکتی ، شناختی و نروفیزیولوژیکی و اثر متقابل این پارامترها بر یکدیگر، اندازه گیری و تفسیر داده ها در این حیطه بسیار دشوار و چالش بر انگیز است . به همین دلیل محقیقن در سالهای اخیر سعی نموده اند تا از روش های جدید و دقیق تری نسبت به گذشته برای اندازه گیری و تفسیر پارامترهای روان شناختی و روانی – فیزیولوژیکی استفاده کنند .این روشها شامل توسعه پرسشنامه های پیشرفته ، روش های دینامیک و استفاده از ابزارهای دقیق برای اندازه گیری های نروفیزیولوژیکی است. در این بخش سعی نموده ایم تا از آخرین تکنولوژی در زمینه روانشناسی و رفتار حرکتی بهره جسته و تجهیزات آزمایشگاهی مناسبی را فراهم کنیم.
آماده دریافت پیشنهادات محقیقن عزیز برای توسعه تجهیزات اندازه گیری در این حوزه هستیم.

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image