روانشناسی و رفتار حرکتی

روانشناسی و رفتار حرکتی


حیطه روانشناسی و رفتار حرکتی یکی از گسترده ترین حیطه های پژوهشی و تحقیقی در حوزه علوم ورزشی و روانشناسی است . بدلیل گسترده بودن پارامترهای تحقیقی در زمینه های یادگیری ، کنترل حرکتی ، شناختی و نروفیزیولوژیکی و اثر متقابل این پارامترها بر یکدیگر، اندازه گیری و تفسیر داده ها در این حیطه بسیار دشوار و چالش بر انگیز است . به همین دلیل محقیقن در سالهای اخیر سعی نموده اند تا از روش های جدید و دقیق تری نسبت به گذشته برای اندازه گیری و تفسیر پارامترهای روان شناختی و روانی – فیزیولوژیکی استفاده کنند .این روشها شامل توسعه پرسشنامه های پیشرفته ، روش های دینامیک و استفاده از ابزارهای دقیق برای اندازه گیری های نروفیزیولوژیکی است. در این بخش سعی نموده ایم تا از آخرین تکنولوژی در زمینه روانشناسی و رفتار حرکتی بهره جسته و تجهیزات آزمایشگاهی مناسبی را فراهم کنیم.
آماده دریافت پیشنهادات محقیقن عزیز برای توسعه تجهیزات اندازه گیری در این حوزه هستیم.

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما