دستگاه لود سل

دستگاه لود سل


این لودسل برای اندازه گیری قدرت عضلانی ساخته شده است و ظرفیت ثبت نیروی آن تا ۵۰۰ کیلوگرم پیش بینی شده است.در قسمت مرکزی این لود سل رسیستورهای حساس به کشش و فشار تعبیه گردیده است که متناسب با کشش و فشار اعمال شده موجب تغییر در ولتاژ میشوند. سپس سیگنال ولتاژ تغییر یافته میتواند از طریق کابل مخصوص به مبدلهای دیجیتالی انتقال یابد و به صورت عدد نمایش داده شود. ا ین لودسل همچنین قابلیت اتصال بهالکترومیوگرافی های الکترومیوگرافی را دارد و بنابراین سیگنال حاصل از آن را میتوان با سیگنالهای الکترومیوگرافی سینکورنایز کرد و تغییرات نیروـ کنترل حرکتی را در طی بازه های زمانی خاص اندازه گیری نمود.
کاربرد دستگاه لود سل
۱) اندازه گیری قدرت عضلانی مطلق
۲)اندازه گیری قدرت عضلانی نسبی
مکانهای مورد استفاده
آزمایشگاههای عصب و عضله ، بیومکانیک و کنترل حرکتی ,توانبخشی، فیزیوتراپی مراکز کلینیکی

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما