توپوگرافی مغزی

سیستم توپوگرافی مغز (ادراکی- حرکتی)


NIRS+ EEG+ EYE TRACKING
تشخیص میزان آسیب دیدگی سیستم عصبی مرکزی و نا توانیهای حرکتی مرتبط با آن یکی از بزرگترین چالش های حوزه توانبخشی حرکتی است. به همین ترتیب تعیین میزان سازگاریهای کورتیکال نسبت به تمرینات ورزشی به فهم جامعی از مکانیسمهای درگیر درفرایند کنترل عصبی ـ عضلانی کمک می کند. بدین خاطر محقیقین در حوزه علوم عصبی همواره به دنبال ابزار مناسبی برای اندازه گیری دقیق و جامع عملکرد سیستم عصبی مرکزی بوده اند. سیستمهای همچون الکتروانسفالو گرافی (EEG) و نیر اینفررد استروسکوپی) (NIRSهمواره به عنوان راه حل های برای بررسی فعالیت سیستم عصبی مرکزی مورد استفاده قرار گرفته اند. با این حال هر کدام از این سیستمها به تنهایی قادر نیستند اطلاعات جامعی از عملکرد سیستم عصبی مرکزی بدست دهند ، بخصوص میزان بالای نویز و آرتیفکتها در سیگنالهای الکتروانسفالو گرافی که تشخیص را بسیار مشکل می سازد. به منظور حل این مشکل، شرکت آرتینز با بهره گیری از دانش و تجربیات متخصصین و مهندسین علوم عصبی، سیستم اکسی مون را با الکتروانسفالوگرافی و آیترکینگ ترکیب نموده و برنامه نرم افزاری پیشرفته ا ی را برای سینکرنایز و تجزیه و تحلیل داده ها توسعه داده است. الکتروانسفالو گرافی فعالیتهای الکتریکی مغز را اندازه گیری میکند و نیر اینفررد استروسکوپی که میزان تغییرات اکسینژشن وابسته به آن را نشان می دهد اطلاعات جامعی از سازگاریهای سیستم عصبی مرکزی نسبت به تمرینات ورزشی وتوانبخشی بدست می دهند. با اضافه کردن آیترکینگ به سیستم ترکیبی اکسی مون و الکتروانسفالوگرافی شما همچنین می توانید فرایند کنترل حرکات چشم را توسط سیستم عصبی مرکزی در حین اجرای مهارتهای حرکتی بررسی کنید.
کاربرد
1)بررسی سازگاریهای کورتیکال به تمرینات ورزشی
2)بررسی ریکاوری عملکردی مغز بعد از آسیب
3)بررسی مکانیسمهای عصبی کنترل راه رفتن در بیماران مبتلا به سکته مغزی
4)بررسی مکانیسمهای عصبی کنترل وضعیت بدن در بیماران مبتلا به سکته مغزی
5)کنترل کامپیوتری از طریق سیگنالهای مغزی (تمرین برای بیماران مبتلا به سکته مغزی)
6)بررسی یاد گیری حرکتی در افراد بیمار و سالم بعد از تمرین

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما