بیومکانیک ومهندسی ورزشی

بیومکانیک ومهندسی ورزشی


با توجه به گسترش روزافرون رشته های بینابینی و اهمیت این رشته ها در امر تولید ، صنعت ورزش در طی سال های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است. پیچیدگی و دقت از مشخصه های بارز تحقیق در این رشته است که فائق آمدن بر آن مستلزم دانش و تخصص کافی در این حوزه است. بررسی مطالعات گذشته نشان داده است که تجهیزات مورداستفاده در این حوزه باید از فرکانس نمونه گیری مناسب، فیلترینگ، تریگر ، ورودی و خرو جی های کافی برخوردار باشند تا بتوانند به خوبی باهم سینکور نایز شوند.بدین منظور محصولات این بخش با هماهنگی شرکت های مادر در خارج کشور طوری انتخاب شده اند که بتوانند برای اهداف تحقیقی به راحتی باهم سینکورنایز شوند. برگزاری دوره های آموزشی جهت راه اندازی و آشنایی با برنامه های نرم افزاری جدید و همچنین برقراری ارتباط با شرکت های مادر و مشتریان از دیگر راهکارهای ما در این حوزه است. تیم تخصصی ما دراین حوزه آماده دریافت پسشنهادات و رفع مشکلات است.

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما