اپتوگیت

اپتوگیت تحولی شگرف در بیو مکانیک

اپتوگیت یک سیتم نوین در حیطه بیومکانیک است که تحول نسبتا بزرگی را در زمینه تجزیه وتحلیل حرکات انسان و ارزیابی عملکرد تحت شرایط نرمال و پاتولوژیکی ایجاد کرده است. این سیستم اپتیکال شامل دو میله انتقال( TX) و دریافت (RX)است که هر کدام از آنها به 96 دوربین فوق العاده دقیق مجهز گردیده است، که با فرکانس یک کیلو هرتز اطلاعات حرکت را بین دو میله مبادله میکند. زمانیکه فرد بر روی تردمیل یا کف اتاق در بین دو میله در حال راه رفتن یا دویدن است، این سیستم از هم گسیختگی ارتباط بین دو میله انتقال( TX) و دریافت (RX) که در نتیجه حرکت ایجاد شده را درک کرده و بر اساس آن زمان تماس و پرش را با دقت یک هزارم ثانیه و میزان جابجایی را با دقت یک سانتیمتر اندازه گیری می کند. بدین ترتیب نرم افزار میتواند داده های دقیقی را از حرکات آزمودنی بر اساس زمان واقعی حرکت به صورت یک بعدی و دو بعدی فراهم کند.
بازخورد دیداری وشنیداری
بازخورد دیداری : در این سیستم بازخورد دیداری وشنیداری تعبیه گردیده است ،تا پارامترهای اصلی گام برداری در حین تست دویدن و راه رفتن به طور مستقیم به آزمودنی نشان داده شود. با استفاده از این بازخوردها از فرد خواسته میشود تا انحرافات و ناهماهنگی های الگو گام برداری را در همان لحظه اصلاح کند. برای مثال زمانیکه فرد بر روی تردمیل در حال دویدن و یا راه رفتن است،تست گیرنده می تواند بر اساس اهداف مورد نظر (پاتولوژیکی، توانبخشی و یا ورزشی) نوع پارامتر را انتخاب کند و آن را به صورت رنگهای سبز، زرد و قرمز و یا با علائم فلش بالا و پائین بر روی مانیتور که در جلوی آزمودنی قرار داده شده نمایش دهد. بدین ترتیب می توان انحرافات و ناهماهنگی های احتمالی گام برداری را تشخیص و در همان لحظه اصلاح کرد.
بازخورد شنیداری: این بازخورد براساس ریتم گام برداری سیگنالهای شنوایی را تولید می کند که بواسطه ان میتوان انحرافات و ناهماهنگی های احتمالی گام برداری را تشخیص و آنها را اصلاح کرد. هر چه حالت ریتمیک و توالی سیگنال شنوایی بهتر باشد انحرافات و ناهماهنگی نیز کمتر است.
اتصال سایر سیستمها به اپتوگیت
مانیتور ضربان قلب:
که از طریق آن می توان در هر مرحله از گام برداری در طی دویدن ویا راه رفتن ضربان قلب را اندازه گیری کرد.
حسگرهای اینرسی : برای تجزیه وتحلیل دینامیک واستاتیک بالا تنه.
مترنوم :
سیستم بازخورد شنواییکه بو اسطه آنآزمودنی میتواند بر روی ساختارهای اساسی حرکت (ریتم، سرعت، توالی و ....) تمرکز کند.
الکترومیوگرافی سطحی :
همبستگی داده های اپتوگیتو الکترومیوگرافیکه بوسیله نرم افزار اپتوگیت پردازش می گردد، یک تصویر کاملی از ناهنجاریها و یا بهبود عملکرد گام برداری در آزمودنی ها به دست میدهد.
۲۵پارامتر مهم بیومکانیکی که نرم افزار اپتوگیت تنها با چند کلیک ساده آنها را محاسبه می کند در جدول زیر آورده شده استبرخی از قهرمان جهان و المپیک در حال تست گیری بوسیله اپتوگیت

مقالات علمی منتشر شده بوسیله اپتوگیت

1. Lee M, Song C, Lee K, Shin D, Shin S. Agreement between the spatio-temporal gait parameters from treadmill-based photoelectric cell and the instrumented treadmill system in healthy young adults and stroke patients.Med Sci Monit. 2014 Jul 14;20:1210-9.
2. Lee MM, Song CH, Lee KJ, Jung SW, Shin DC, Shin SH. Concurrent Validity and Test-retest Reliability of the OPTOGait Photoelectric Cell System for the Assessment of Spatio-temporal Parameters of the Gait of Young Adults.J PhysTher Sci. 2014 Jan;26(1):81-5
3. Lienhard K, Schneider D, Maffiuletti NA. Validity of the Optogait photoelectric system for the assessment of spatiotemporal gait parameters.Med Eng Phys. 2013 Apr;35(4):500-4.
4. Stöckel T, Jacksteit R, Behrens M, Skripitz R, Bader R, Mau-Moeller A.The mental representation of the human gait in young and older adults.Front Psychol. 2015 Jul 14;6:943. doi: 10.3389/fpsyg.2015.00943. eCollection 2015.
5. Gschwind YJ, Kressig RW, Lacroix A, Muehlbauer T, Pfenninger B, Granacher U. A best practice fall prevention exercise program to improve balance, strength / power, and psychosocial health in older adults: study protocol for a randomized controlled trial.BMC Geriatr. 2013 Oct 9;13:105. doi: 10.1186/1471-2318-13-105.
6. Lacroix A, Kressig RW, Muehlbauer T, Gschwind YJ, Pfenninger B, Bruegger O, GranacherU.Effects of a Supervised versus an Unsupervised Combined Balance and Strength Training Program on Balance and Muscle Power in Healthy Older Adults: A Randomized Controlled Trial.Gerontology. 2016;62(3):275-88. doi: 10.1159/000442087. Epub 2015 Dec 9
7. Kim K, Lee S, Lee K Effects of Progressive Body Weight Support Treadmill Forward and Backward Walking Training on Stroke Patients' Affected Side Lower Extremity's Walking Ability. J PhysTher Sci. 2014 Dec;26(12):1923-7. doi: 10.1589/jpts.26.1923. Epub 2014 Dec 25.
8. Item-Glatthorn JF, Maffiuletti NA. Clinical assessment of spatiotemporal gait parameters in patients and older adults.Vis Exp. 2014 Nov 7;(93):e51878. doi: 10.3791/51878.
9. Tay CS, Lee JK, Teo YS, Foo PQ, Tan PM, Kong PW.Using gait parameters to detect fatigue and responses to ice slurry during prolonged load carriage.Gait Posture. 2016 Jan;43:17-23. doi: 10.1016/j.gaitpost.2015.10.010. Epub 2015 Oct 23.
10. Mao Y, Chen P, Li L, Huang D. Virtual reality training improves balance function. Neural Regen Res. 2014 Sep 1;9(17):1628-34. doi: 10.4103/1673-5374.141795.
11. Matsumoto H, Hagino H, Osaki M, Tanishima S Makabe T., Tanimura C, Matsuura A, Gait variability analysed using an accelerometer is associated with locomotive syndrome among the general elderly population: The GAINA study. J Orthop Sci. 2016 May;21(3):354-60. doi: 10.1016/j.jos.2016.02.003. Epub 2016 Mar 25.
12. Tay CS, Lee JK, Teo YS, Foo PQ, Tan PM, Kong PW. Using gait parameters to detect fatigue and responses to ice slurry during prolonged load carriage.Gait Posture. 2016 Jan;43:17-23. doi: 10.1016/j.gaitpost.2015.10.010. Epub 2015 Oct 23.
13. Kooiman TJ, Dontje ML, Sprenger SR, Krijnen WP, van der Schans CP, de Groot M Reliability and validity of ten consumer activity trackers. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2015 Oct 12;7:24.
14. Stöckel T, Jacksteit R, Behrens M, Skripitz R, Bader R, Mau-Moeller A. The mental representation of the human gait in young and older adults. Front Psychol. 2015 Jul 14;6:943.
15. Kwon OH, Woo Y, Lee JS, Kim KH. Effects of task-oriented treadmill-walking training on walking ability of stoke patients. Top Stroke Rehabil. 2015 Dec;22(6):444-52.
16. Beulertz J, Bloch W, Prokop A, Rustler V, Fitzen C, Herich L, Streckmann F, Baumann FT. Limitations in Ankle Dorsiflexion Range of Motion, Gait, and Walking Efficiency in Childhood Cancer Survivors. Cancer Nurs. 2016 Mar-Apr;39(2):117-24.
17. Gong W. The influence of pelvic adjustment on vertical jump height in female university students with functional leg length inequality. J PhysTher Sci. 2015 Jan;27(1):251-3. doi: 10.1589/jpts.27.251. Epub 2015 Jan 9.
18. Cho M. Effects of running in place accompanied by abdominal drawing-in on gait characteristics of healthy adults. J PhysTher Sci. 2015 Jan;27(1):87-9. doi: 10.1589/jpts.27.87. Epub 2015 Jan 9.
19. Kim K, Lee S, Lee K. Effects of Progressive Body Weight Support Treadmill Forward and Backward Walking Training on Stroke Patients' Affected Side Lower Extremity's Walking Ability. J PhysTher Sci. 2014 Dec;26(12):1923-7. doi: 10.1589/jpts.26.1923. Epub 2014 Dec 25.
20. Lee M, Song C, Lee K, Shin D, Shin S. Agreement between the spatio-temporal gait parameters from treadmill-based photoelectric cell and the instrumented treadmill system in healthy young adults and stroke patients. Med SciMonit. 2014 Jul 14;20:1210-9.
21. Cho M, Jun I. Effects of pelvic adjustment on female university students' gait variables.JPhysTher Sci. 2014 May;26(5):759-62. doi: 10.1589/jpts.26.759.
22. Sung YH, Kim CJ, Yu BK, Kim KM. A hippotherapy simulator is effective to shift weight bearing toward the affected side during gait in patients with stroke. NeuroRehabilitation. 2013;33(3):407-12.
23. K Lienhard K, Schneider D, Maffiuletti NA. Validity of the Optogait photoelectric system for the assessment of spatiotemporal gait parameters. Med Eng Phys. 2013 Apr;35(4):500-4.
24. M Lee, C Song, K Lee, D Shin, S Shin (2014)Agreement between the spatio-temporal gait parameters from treadmill-based photoelectric cell and the instrumented treadmill system in healthy young adults and stroke patients
25. J Hoffmann Jr (2014) An Investigation of the Sled Push Exercise: Quantification of Work, Kinematics, and Related Physical Characteristics
26. AP Félez, EG Trullén (2014)AnálisisComparativo De 2 Técnicas De Carrera PorParámetrosCinemáticos: Barefoot Y Shoe Running
27. Beurskens, R., Muehlbauer, T. &Granacher, U. (2014)Association of dual-task walking performance and leg muscle quality in healthy children BMC Pediatrics revised
28. Konarski, J.M., Strzelczyk, R., Krupa, P., Adrian J. (2014)Characteristics of chosen muscle strength indicators using the “OPTOGAIT” system
29. JF Item-Glatthorn, NA Maffiuletti (2014)Clinical Assessment of Spatiotemporal Gait Parameters in Patients and Older Adults U Marusic,
30. V Kavcic, M Gerzevic, MF Piacentini (2014)Cognitive training during 14-day physical inactivity improves dual-task walking Japanese Journal of Physical Fitness and Sports Medicine Vol. 63 (2014) No. 1 p. 162 .
31. MM Lee, CH Song, KJ Lee, SW Jung (2014) Concurrent Validity and Test-retest Reliability of the OPTOGait Photoelectric Cell System for the Assessment of Spatio-temporal Parameters of the Gait of Young Adults
32. D Giansanti, S Morelli, G Maccioni, M Brocco (2014) Design, construction and validation of a portable care system for the daily telerehabiliatation of gait
33. N Bessot, R Lericollais, A Gauthier (2014). Diurnal variation in gait characteristics and transition speed
34. Sosa C., Lorenzo A, Jimenez SL, Bonfanti N (2014). Eccentric exercise in treatment of patellar tendinopathy in high level Basketball players. A Randomized clinical trial
35. M Cho, I Jun (2014) Effects of Pelvic Adjustment on Female University Students' Gait Variables Journal of Physical Therapy Science Vol. 26 (2014) No. 5 May p. 759-762
36. JH Jung, SE Ko, SW Lee (2014). Immediate effects of single-leg stance exercise on dynamic balance, weight bearing and gait cycle in stroke patients
37. H Kim, J Park, J Cha, CH Song (2014). Influence of mobile phone texting on gait parameters during ramp ascent and descent
38. A de Paula, L Ángela, YPC Argüello Gutiérrez (2014) Memorias I EncuentroNacional de Investigación en Fisioterapia
39. Kibele, A., Classen, C., Muehlbauer, T., Granacher, U. &Behm, D. G. (2014). Metastability in plyometric training on unstable surfaces: a pilot study. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation 6, 30.
40. Granacher, U., Lacroix, A., Roettger, K., Gollhofer, A. &Muehlbauer, T. (2014). Relationships between trunk muscle strength, spinal mobility and balance performance in older adults Journal of Aging and Physical Activity 22(4), 490-498.
41. Augusto Fusco (2014). The brain’s sense of walking: a study on the intertwine between locomotor imagery and internal locomotor models in healthy adults, typically developing children and children with cerebral palsy
42. J Park, D Seo, W Choi, S Lee (2014). The Effects of Exercise with TENS on Spasticity, Balance, and Gait in Patients with Chronic Stroke: A Randomized Controlled Trial
43. Granacher, U. (2013). A best practice fall prevention exercise program to improve balance, strength / power, and psychosocial health in older adults: study protocol for a randomized controlled trial BMC Geriatrics 13, 105.
44. YH Sung, CJ Kim, BK Yu, KM Kim (2013). A hippotherapy simulator is effective to shift weight bearing toward the affected side during gait in patients with stroke
45. CA Macleod, BA Conway, DB Allan (2013). Development and validation of a low-cost, portable and wireless gait assessment tool
46. Granacher, U., Lacroix, A., Muehlbauer, T., Roettger, K. &Gollhofer, A. (2013). Effects of core instability strength training on trunk muscle strength, spinal mobility, dynamic balance and functional mobility in older adults. Gerontology 59(2), 105-113.
47. N Daher, YJ Yang (2013). Effects of elastic band orthosis (aider) on balance and gait in chronic stroke patients
48. Muehlbauer, T., Kuehnen, M. & Granacher, U. (2013). Inline skating for balance and strength promotion in children during physical education. Perceptual & Motor Skills 117(3), 665-681.
49. JE Scholtz (2013) Modulation des menschlichen Ganges beigesundenKontrollen und Morbus Parkinson
50. AAdmirat (2013). Reproductibilité des paramètresposturographiques et spatiotemporels du pas chez les amputés de membreinférieur
51. UrsGranacher, Thomas Muehlbauer, Markus Gruber (2012) A Qualitative Review of Balance and Strength Performance in Healthy Older Adults: Impact for Testing and Training
52. YW Lee, OS Kwon, DK Seo, SW Jung, KJ Lee (2012) Changes of Normal Adult Physiological States and Gait Parameters with Treadmill Inclined
53. Megan Allison and Cody Dimak (2012) Establishing Normative Ranges for the Coefficient of Variability in the Marching-In-Place Test During Sensory Deprivation Using OptoGait System
54. Justin Baker BS, Tyler Kowalski BS (2012) Objective Measurements of SpiderTech® Taping Application Using OptoGait
55. Emily Splichal (2012) The immediate effects of myofascial compression techniques (MCT) on foot & ankle mobility and gait parameters during walking: A descriptive pilot study
56. Filipa Raquel da Silva Matos Pereira, João Filipe Marto Silva (2011) Análise do Desempenho da Partida de Atletas em Provas de Velocidade
57. Scott Grogan, MaryAnne Harrington, Drew Schwartz, SepehrZandi. Measuring the Coefficient of Variability in Marching-In-Place Test Using OptoGait System

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما