الکترود نقطه ای مدور

دانلود کاتالوگ

الکترود نقطه ای مدور


الکترود نقطه ای برای ثبت سیگنالهای سطح‌‌‌ پوستی به صورت یک قطبی ویا دوقطبی طراحی گردیده است. سیگنال ها ثبت شده توسط این الکترود نقطه ای مدور می تواند اطلاعاتی در باره تغییرات عصبی عضلانی در عضلات آگونیست و آنتاگونیست ویا سینررژیست فراهم کند. استفاده از این الکترود نقطه ای مدور برای ثبت سیگنالهای یک قطبی ویا دوقطبی زمانی اهمیت دارد که تست گیرنده قصد دارد تغییرات عصبی عضلانی را درعضلات آگونیست و آنتاگونیست، سینررژیستها ویا منطقه وسیعی ازگروههایی عضلانی درشت به طور همزمان بررسی کند. با استفاده ازسیگنالهای ثبت شده توسط این الکترود مدور می توان تغییرات عصبی عضلانی عضلات آگونیست و آنتاگونیست ویا سینررژیستها را در اثر تمرینات ورزشی یا نارسایی های عضلانی نسبت به یکدیگر بررسی کرد.

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما