الکترود مدور با حسگر مرکز گرا (سطح کوچک) CoDe 2.0

دانلود کاتالوگ

CoDe 2.0 الکترود مدور با حسگر مرکز گرا (سطح کوچک)


الکترود مدور مرکز گرا کوچکبرای ثبت سیگنالهای سطح‌‌‌ پوستی به صورت یک قطبی ویا دوقطبی طراحی گردیده است. سیگنال ها ثبت شده توسط این الکترود مدور می تواند اطلاعاتی در باره تغییرات عصبی عضلانی در عضلات آگونیست و آنتاگونیست ویا سینررژیست فراهم کند. استفاده از این الکترود مدور برای ثبت سیگنالهای یک قطبی ویا دوقطبی زمانی اهمیت دارد که تست گیرنده قصد دارد تغییرات عصبی عضلانی را درعضلات آگونیست و آنتاگونیست، سینررژیستها ویا منطقه وسیعی ازگروههایی عضلانی درشت به طور همزمان بررسی کند. با استفاده ازسیگنالهای ثبت شده توسط این الکترود مدور می توان تغییرات عصبی عضلانی عضلات آگونیست و آنتاگونیست ویا سینررژیستها را نسبت به یکدیگر بررسی کرد. به علت کوچک بودن این نوع الکترود تعداد زیادی از آنها را می توان در یک فضای تعریف شده چسپاند یا آنها را را بر روی یک فضای انتخابی کوچک قرار داد.این الکترود مدوربر اساس نظریه خطوط حلقوی با توجه به ابعاد فیزیکی شا ن طراحی گردیده است. فیلتر فضایی که بر روی حسگر این الکترود مدور تعبیه گردیده است متناسب با قطر حلقه اطراف حسگر بوده که بسیار انتخاب پذیر است وسیگنال ها ی با کیفیت بالا از واحدهای حرکتی تحت پوشش فضای انتخابی ثبت می کند. .
کاربرد الکترود
1)ثبت سیگنالهای الکترومیوگرافی (EMG)
2) ثبت سیگنالهای الکتروانسفالوگرافی (EEG)
3)ثبت سیگنالهای الکتروکاردیوگرافی (ECG)

مکانهای مورد استفاده
آزمایشگاههای عصب و عضله ، بیومکانیک و کنترل حرکتی توانبخشی، فیزیوتراپی مراکز کلینیکی،

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما