اسپینال موس

اسپینال موس

دقیق  سریع  ساده
اسپینال موس دستگاهی است که بهمراه نرم افزار مخصوصش قادر است تا انحنای و نا هنجاریهای ستون فقرات را به صورت سریع و دقیق به شرح ذیل اندازه گیری کند.
1- انحنای طبیعی ستون فقرات
2-اندازه گیری زاویه کلی و موضعی ستون فقرات در صفحات ساجیتال و فرونتال
3-تحرک پذیری ستون فقرات و وضعیت عملکردی آن
نا هنجاریهای ستون فقرات
1-اسکولیوزیس : تغییر در انحنای فیزیولوژیکی ناحیه کمر است که در صفحه فرونتال اتفاق می افتد.ابتدا باعث تغییر C شکل در ناحیه ستون فقرات گردیده که متعاقبا با تغییرات جبرانی در ناحیه دیگر به صورت S شکل در می آید.
2-کایفوزیس: عبارت است از انحراف ستون فقرات در صفحه ساجیتال که از طریق افزایش انحنای طبیعی ستون فقرات در ناحیه قفسه سینه رخ می دهد.
3-کایفواسکولیوزیس. عبارت است از انحراف دو گانه ستون فقرات که بصورت خلفی و جانبی اتفاق می افتد.
4- لوردوزیس. به تغییرات غیر طبیعی درانحنای ناحیه کمر و گردن گفته می شود.

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما